POLÍTICA DE PRIVACITAT

   A JORDI FREIXEDAS VALLS ens preocupem per la privacitat i la transparència.
   A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

   Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

   JORDI FREIXEDAS VALLS
   46632007J
   C/ GENERAL CORTIJO, 11 – 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES – BARCELONA
   938171636
   freixedas@gestors.net

   Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a JORDI FREIXEDAS VALLS estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.
   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

   En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

   En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, JORDI FREIXEDAS VALLS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
   Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a freixedas@gestors.net o C/ General Cortijo, 11. 08720 Vilafranca del Penedès. Barcelona.

   Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

   El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

   En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

   1. Tractament de les dades de contactes web

   Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

   A JORDI FREIXEDAS VALLS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment.

   No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

   Durant quant de temps conservarem les seves dades?

   Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

   Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
   • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
   • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials i/o newsletters, fins i tot per via electrònica.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

   Transferències de dades a tercers països

   Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

   • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus electrònics. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

   Com hem obtingut les seves dades?

   Les dades personals que tractem a JORDI FREIXEDAS VALLS provenen de: El propi interessat.

   2. Tractament de les dades del correu electrònic

   Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

   A JORDI FREIXEDAS VALLS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment.

   No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

   Durant quant de temps conservarem les seves dades?

   Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

   Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
   • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
   • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials.
   • Interès legítim del Responsable: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès demostrat.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

   Transferències de dades a tercers països

   Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
   • Gmail (Google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus electrònics. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

   Com hem obtingut les seves dades?

   Les dades personals que tractem a JORDI FREIXEDAS VALLS provenen de: El propi interessat.

   3. Tractament de les dades de videovigilància

   Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

   A JORDI FREIXEDAS VALLS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions fent servir sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites anteriorment.
   No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

   Durant quant de temps conservarem les seves dades?

   Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

   Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

   Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
   • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i
   instal·lacions.

   A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

   Les dades es comunicaran als següents destinataris:
   • Si escau, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals,
   amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

   Transferències de dades a tercers països

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

   Com hem obtingut les seves dades?

   Les dades personals que tractem a JORDI FREIXEDAS VALLS provenen de: El propi interessat.

    

   1. OBJETO

   El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web gestoriafreixedas.es, del que es titular JORDI FREIXEDAS VALLS (en adelante, GESTORIA FREIXEDAS).

   La navegación por el sitio web de GESTORIA FREIXEDAS le atribuye la condición de USUARIO del mismo y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo de que dichas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte de GESTORIA FREIXEDAS, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.

   Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web.

   El usuario además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente a GESTORIA FREIXEDAS o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

   Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo GESTORIA FREIXEDAS denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

    

    

   1. IDENTIFICACIÓN

   GESTORIA FREIXEDAS, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:

   • Su denominación social es: JORDI FREIXEDAS VALLS.
   • Su nombre comercial es: GESTORIA FREIXEDAS.
   • Su CIF es: 46632007J.
   • Su domicilio social está en: C/ General Cortijo, 11 – 08720Vilafranca del Penedès- Barcelona (España).

    

    

   1. COMUNICACIONES

   Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

   • Tfno: 938171636
   • Email: freixedas@gestors.net

   Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y GESTORIA FREIXEDAS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

    

    

   1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

   El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, GESTORIA FREIXEDAS puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario.

   El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a GESTORIA FREIXEDAS y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

   El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de GESTORIA FREIXEDAS y a no emplearlos para, entre otros:

   1. Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
   2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de GESTORIA FREIXEDAS o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales GESTORIA FREIXEDAS presta sus servicios.
   3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de GESTORIA FREIXEDAS o de terceros y, en su caso, extraer información.
   4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de GESTORIA FREIXEDAS o de terceros.
   5. Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
   6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
   7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.

   Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a GESTORIA FREIXEDAS, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

   En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

   Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de GESTORIA FREIXEDAS, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

   La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.

   El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre GESTORIA FREIXEDAS y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de GESTORIA FREIXEDAS de sus contenidos o servicios.

   GESTORIA FREIXEDAS no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

   3.1 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN

   El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

   GESTORIA FREIXEDAS excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

   1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
   2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
   3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, GESTORIA FREIXEDAS no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

   Asimismo, GESTORIA FREIXEDAS declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. GESTORIA FREIXEDAS no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. GESTORIA FREIXEDAS no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

   3.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

   En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a GESTORIA FREIXEDAS identificándose debidamente y especificando las supuestas infracciones.

   3.3 PUBLICACIONES           

   La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

    

    

   1. POLITICA DE PRIVACIDAD

   ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

   Entidad: JORDI FREIXEDAS VALLS – NIF: 46632007J

   Dirección postal: C/ General Cortijo, 11 – 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

   Teléfono: 938171636

   Correo electrónico: freixedas@gestors.net

   Transferencias de datos a terceros países.

   No están previstas transferencias de datos a terceros países.

   ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

   Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JORDI FREIXEDAS VALLS estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.

   Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.

   En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

   En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, JORDI FREIXEDAS VALLS dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

   Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento

   Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin.

   El consentimiento otorgado es para todas las finalidades indicadas cuya base legal es el consentimiento del interesado. Tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

   En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.

    

   4.1.  Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

   ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   En JORDI FREIXEDAS VALLS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

   ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

   ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   • Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
   • Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

   No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

    

   4.2 Tratamiento de los datos personales de los contactos de correo electrónico

   ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   En JORDI FREIXEDAS VALLS tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

   No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

   ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

   ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   • Ejecución de contrato: Prestación los servicios solicitados
   • Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios.
   • Consentimiento del Interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios en base al interés demostrado.

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

   No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

    

   4.3. Tratamiento de los datos personales de videovigilancia

   ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

   En JORDI FREIXEDAS VALLStratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

   No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.

   ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

   Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

   ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

   Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

   • Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

   ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

   Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

   • En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito.

    

   1. LEGISLACIÓN APLICABLE

   Las condiciones presentes se regirán por la legislación española vigente.

   La lengua utilizada será el campo Castellano.